Programari per a la gestió horària i control de presència

Hora permet, de forma senzilla, el seguiment i control dels horaris de treball, calendaris, permisos i vacances dels vostres treballadors. Amb una operativa intuïtiva i còmoda es pot fer la monitorització i extracció de totes les dades necessàries pel compliment de la normativa. Les interfícies de l’aplicació són d’alta usabilitat per facilitar la integració amb l’usuari.

Control de presència

Mitjançant els horaris i descansos establerts, Hora, de manera òptima, i ajustada a les necessitats de l’empresa, possibilita l’automatització del control horari i de presència. Es disposa en tot moment de missatges i alertes en cas de no conformitats. Aquest fet possibilita disposar, en temps real, del control d’absentisme de la jornada de treball.

Calendari

En funció de les necessitats de l’empresa, definició de diferents calendaris i planificació dels mateixos. Gestió fàcil d’horaris, baixes i permisos. Visualització ràpida del calendari de vacances i de l’estat de cadascuna de les sol·licituds, passant per totes les etapes del procés, des de la demanda a l’acceptació.

Notificacions i seguiment

Hora gestiona la recepció d’avisos i incidències derivades del control de presència. Mitjançant comunicacions, via e-mail, podem notificar, als diferents interessats, les incidències sorgides durant la jornada de treball. L’accés a la informació, per part dels diferents usuaris, permet generar les consultes, informes i resums, ja siguin diaris, setmanals o mensuals.